Huisregels

Van harte welkom in vakantiewoning Ooglée!
Dit huisreglement geeft u een aanwijzing hoe wij het liefst zien dat u met de vakantiewoning en de inventaris omgaat.
We hebben enkele regels ingesteld en wij hopen dat u zich hierin kunt vinden. Wanneer  u zich hieraan houdt, helpt u ons om ook in de toekomst een zo groot mogelijke service te bieden aan u en andere gasten.
Dit huisreglement is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te bezorgen. Het bevat onder meer informatie over telefoonnummers van artsen, brandweer, politie en beheerder alsook inlichtingen over de streek.
Wij vragen u zich aan de huisregels te houden die wij voor u hebben opgesomd.
Wij wensen u een prettig verblijf toe!

INRICHTING

 1. Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers, dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg hebben.
 2. Wij hebben gezorgd voor een comfortabele picknicktafel en tuinmeubilair buiten, we vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen, dit geldt ook voor televisie- en audioapparatuur. Natuurlijk kan u gezellig buiten eten en gebruik maken van serviesgoed en bestek.
 3. Kinderspeelgoed van binnen mag buiten gebruikt worden maar dient netjes terug binnen geplaatst te worden op het einde van de dag.
 4. Gelieve geen ruimten te openen die met sleutel afgesloten zijn, de opgeborgen voorwerpen zijn in deze ruimte voorzien voor privégebruik.
 5. Voor het overige mag u gebruik maken van alle zaken die zich in de vakantiewoning bevinden of erbij horen. In alle kasten en laden vindt u een overzichtelijk lijstje + foto die u helpen uw gerief te vinden en ook weer terug te plaatsen. Wij vragen u om zorgzaam om te gaan met het huis en de inboedel, zodat ook toekomstige gasten kunnen genieten van deze mooie plaats.
 6. Er is draadloos internet aanwezig in de woning , het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegale downloaden is verboden.
 7. Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen hoewel het huis en inventaris met grote zorgvuldigheid onderhouden wordt. De verhuurder is weliswaar niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur maar zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Reparatie of vervanging geeft huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel daarvan. 
 8. Gebruik enkel en altijd het linnengoed waarmee de bedden bij aankomst zijn opgedekt. Mocht u dit nalaten dan kunnen de reinigingskosten van kussens, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.
 9. Wilt u er a.u.b. geen voorwerp of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen. (luiers, maandverbanden, zelfs mini,of tampons, maar ook geen vet en voedsel.
 10. Ovens, koelkast en diepvries worden door de huurders netjes en gereinigd achtergelaten.
 11. Het is verboden om frietketel of gourmet te gebruiken in de woning.
 12. Er worden nooit vetresten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten .
 13. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de vaat vooraf voldoende gespoeld is zodat er geen etensresten in de vaatmachine komen.
 14. Gelieve de barbecue in propere staat achter te laten.
 15. Bij vertrek dient alle vaat gedaan te zijn ,ook vragen we de vaatwasmachine te ledigen en alles terug te plaatsen in de kasten.
 16. Vergeet niet uw meegebrachte voedingswaren op te ruimen of mee te nemen
 17. Er mogen nooit meer personen de vakantiewoning gebruiken dan aangemeld in de schriftelijke bevestiging van de boeking. Bij inbreuk kan de toegang tot de vakantiewoning geweigerd worden.
 18. De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met de groep gedurende die hele periode gebruikt maakt van de woning.
 19. De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de regels.
 20. De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.
 21. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurders te respecteren.

ECO VRIENDELIJK

 1. Omdat electriciteit, water en centrale verwarming bij de huur zijn inbegrepen, vragen wij onze gasten om als een goede huismoeder of huisvader hiermee om te gaan;
 2. Denk erom als u de vakantiewoning verlaat tussentijds  of bij vertrek dat u ramen en deuren steeds zorgvuldig sluit en centrale verwarming op een minder hoge temperatuur insteld.
 3. Wij vragen aan de huurders het afval goed te sorteren.
 • Papier en karton, en glas in de daarvoor voorziene plastiek bakken.
 • PMD in de blauwe zak.
 • Restafval in de bak met grijze zakken.
 • Wij voorzien 2 grijze en 1 blauwe vuilniszak. Extra vuilniszakken kunnen wij bezorgen en worden aangerekend aan 1euro per stuk.

LEEFREGELS

 1. Het is ten strengste verboden te roken in de vakantiewoning . Wanneer je in de tuin rookt, gelieve de peukjes in de daarvoor voorziene asbak buiten te gooien.
 2. Dieren worden toegelaten zowel binnen als in de tuin. Gelieve wel hun uitwerpselen op te ruimen.
 3. Respecteer de aanplantingen in de tuin, stook geen vuurtjes, het opzetten van tenten, windschermen is ten strengste verboden.
 4. Omwonenden en hun eigendommen dienen door de groep te worden gerespecteerd
 5. De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor vrijgezellen- en studentenfeesten.
 6. Het bijkomende aantal uren dat er moet schoongemaakt worden ten gevolge van een abnormaal niveau van vuiligheid of wanorde, zal aangerekend worden aan 30 euro/uur en afgetrokken worden van de waarborg.
 7. De huurders dienen zich aan de geldende coronamaatregelen te houden  op het moment van hun verblijf. Er worden desinfecterende middelen ter beschikking gesteld.

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES

 1. Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
 2. Er is een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie,brandblusapparaten en nooduitgangen op staan vermeld.
 3. De trappen, gangen en deuren moet men vrij houden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
 4. Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 5. In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig, het is dus aangewezen dat men een gsm bij heeft.Een lijst met nodige en nuttige nummers zijn aanwezig bij het huishoudreglement.
 6. Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.
 7. Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, enkel degene wij voorzien met de houders worden toegelaten.

SCHADE

 1. informeer ons zo snel mogelijk en binnen de 12uur bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris. Laat ons weten als je hulp nodig hebt. Ons telefoonnummer is in de vakantiewoning aanwezig , zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel oplossen. Ook staan wij bij vragen over het huis of over uitstapjes tot uw beschikking voor informatie.
 2. Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meld, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten.
 3. De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan.Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de waarborg.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor
 • Ongevallen in en buiten de vakantiewoning
 • Diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 1. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

RESERVATIE

 1. De huurovereenkomst komt slechts tot stand na betaling van het voorschot en bevestiging van de verhuurder.
 2. Betaling impliceert ook aanvaarding van het huishoudelijk reglement.
 3. Binnen 14 werkdagen storten we de door uw betaalde borg van € 250,- terug. Indien er tijdens de inspectie schade wordt geconstateerd, verrekenen wij dit met de borg en storten het restant terug.   
 4. De intrek van de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode vanaf 16.00 uur, indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de eigenaar te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de eigenaar telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen.
 5. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode voor 11 u00 ’s ochtends.
 6. Het in ontvangst nemen en het terug bezorgen van de sleutels wordt overeen gekomen tussen huurder en verhuurder. Het verlies van een sleutel zal gepaard gaan met een kost van 50 euro.
 7. Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. 
 8. Annulering 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is kostenloos.
 9. Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de waarborg ingehouden. Slechts dringende redenen kunnen aanleiding geven tot annulatie van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.
 10. Indien de woning door onvoorziene omstandigheden onbewoonbaar wordt is de verhuurder genoodzaakt de huurovereenkomst te annuleren en zal de huurder hier terstond van op de hoogte worden gebracht. Tevens zal binnen 14 dagen restitutie van reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden. Nimmer kan verhuurder in dit gevalaansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van eventuele (gevolg-) schade en/of ongemak. 
 11. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement West-Vlaanderen, zijnde de ligging van de vakantiewoning.
 12. Vanaf 25 mei 2008 is onze website beschermd door de nieuwe wet op de privacy. Onze bestanden vallen dus onder de GDPR wetgeving in europa. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor vakantiewoning Ooglée.